صفحه ها
دسته
دوستان وبلاگي
منابع و ماخذ وبلاگ
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 0
تعداد نوشته ها : 352
تعداد نظرات : 72
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
در پژوهشی که توسط یک دانش آموخته مقطع‌ ‌دکترا دانشگاه تربیت مدرس صورت گرفت سعی شد تا با ارزیابی جامع از پتانسیل جراحت،‌‌ ‌سطح زخم و قدرت کششی بافت و نیز مطالعه بافت شناسی از وقایع مهم مراحل مختلف التیام‌ ‌، شناخت بهتری از مکانیسم تاثیر گذاری تحریک الکتریکی بر پروسه التیام زخم  به دست آید.‌

دکتر <قدمعلی‌ ‌طالبی>درباره این خبر گفت:<بر اساس یک فرضیه اثبات‌‌ ‌شده میان دو سوی پوست یک اختلاف پتانسیل الکتریکی وجود دارد‌.‌‌ زمانی که پوست آسیب می بیند یک شارژ الکتریکی معکوس در محل زخم نسبت به پوست سالم‌ ‌اطراف آن به وجود می آید.>وی افزود:<دانشمندان بر این عقیده هستند که این جریان‌‌ ‌الکتریکی طبیعی به وجود آمده در موضع زخم بر پیشبرد ترمیم و جذب سلول های موثر در‌ ‌فرآیند ترمیم به موضع زخم دخالت دارند.>دکتر طالبی گفت:<در این تحقیق سعی شد که‌‌ ‌اثر تحریک الکتریکی خارجی با قطب های مثبت و منفی به صورت جداگانه بر روی فرآیند‌‌ ‌ترمیم زخم بررسی شود.>‌ ‌وی در ادامه یادآور شد:<نتایج نشان داد که اعمال تحریک الکتریکی از طریق جریان مستقیم با شدت‌ ‌در حد میکروآمپر و قطب مثبت تاثیر بهتری بر وقایع بیوالکتریک زخم و بستن سطح زخم‌ ‌دارد. در واقع تحریک با قطب مثبت پتانسیل الکتریکی موضع زخم‌ ‌را زودتر به سطح پایه طبیعی قبل از آسیب بازمی گرداند.> وی گفت:<نتیجه مهم دیگر‌ ‌این مطالعه که تا حدودی با یافته های دیگران متفاوت است اینکه تحریک الکتریکی‌ ‌با قطب منفی گرچه تاثیر بیشتری بر جذب و تکثیر سلول های فیبروبلاست و افزایش کلاژن‌ ‌ریزی به بستر زخم داشته است اما چون تاثیری بر جهت گیری فیبرهای کلاژن ندارد تاثیر‌ ‌معنی داری بر قدرت کششی و استحکام بافت زخم ندارد‌.‌‌>‌

منبع :

http://www.iranbmemag.com


سه شنبه پانزدهم 11 1387
X